Prace porządkowe wokół sklepu NEONET w Dębicy

Opublikowano

W ramach współpracy z firmą NEONET, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w miesiącu maju 2023 roku, wykonali prace porządkowe wokół dębickiego sklepu NEONET. Podcięto żywopłot, skoszono trawę, usunięto przerosty na chodnikach, zamieciono teren.

Czytaj więcej… »

Zmiana wysokości świadczenia integracyjnego.

Opublikowano Zaaktualizowano

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z dnia 10 maja 2023 r.)

Na podstawie art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2023 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 powołanej ustawy, przyznanego:

1) po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi:

a) 1491,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

b) 1171,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;

2) do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi 878,90 zł.

W związku z powyższym wysokość świadczenia integracyjnego od dnia 01.06.2023 r. wynosi: 1790,30 zł.

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%) (art. 72 ust. 1): 
w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku  1.491,90 1.171,60
obniżony (80%) (art. 72. ust. 2): 
w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku  1.193,60 937,30
podwyższony (120%) (art. 72 ust. 3): 
w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku1.790,30
w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku1.406,00
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia – 120 % zasiłku (art. 41 ust. 3)1.790,30
przygotowania zawodowego dorosłych – 120 % zasiłku (art. 53g ust. 1)1.790,30
stażu – 120 % zasiłku (art. 53 ust. 6)1.790,30
kontynuowania nauki – 100% zasiłku (art. 55 ust. 1)1.491,90
studiów podyplomowych – 20% zasiłku (art. 42a ust. 5)298,40
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (art. 48 ust. 1)  746,00
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (art. 61 ust. 1)  746,00
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 73a ust. 3)min. 10,90 /h
6. Świadczenie integracyjne – 120% zasiłku (art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym):1.790,30
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2023 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., który wyniósł 114,4% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 16 stycznia 2023 r. (M. P. poz. 68)). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości – 27,52 % x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,9 %, tj. w łącznej wysokości – ok. 28,4 % – kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

Osobowość Roku 2022.

Opublikowano

Bardzo miło nam poinformować, że Pani Monika Skowron-Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, zdobyła tytuł Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna w powiecie dębickim. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy oddali swoje głosy. Dziękujemy !

Czytaj więcej… »

Wymiana rozbitych szyb na przystankach miejskich.

Opublikowano

W wielu miejskich przystankach brakuje szyb, które nie uchroniły się przed wandalami. Nowe szyby wstawiają uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, aby wszystkim użytkownikom miejskich przystanków było milej i bezpieczniej. Dbajmy o nasze wspólne dobro !

Czytaj więcej… »

Czyste miejskie przystanki.

Opublikowano

Brudne i zanieczyszczone przystanki miejskie zyskują czyste, ładne oblicze dzięki pracy uczestników Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Pozwólmy przystankom pozostać czystymi !

Czytaj więcej… »

Wiosenne porządki w Parku Miejskim im. Skarbek- Borowskiego w Dębicy.

Opublikowano Zaaktualizowano

Wiosna już zawitała, a wraz z nią także konieczność uporządkowania przestrzeni wokół nas. W parku miejskim porządki na całego. Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy porządkują klomby, oczyszczają ścieżki edukacyjne oraz miejsca rekreacji z gałęzi, suchych liści. Czyste, umyte stoliki szachowe czekają na graczy.

Czytaj więcej… »

79. ROCZNICA ROZSTRZELANIA 54 POLAKÓW PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO.

Opublikowano

Dziś upamiętniamy wydarzenia sprzed 79 lat, kiedy to niemiecki okupant rozstrzelał 54 Polaków przy nasypie kolejowym obok Cegielni w Dębicy, w odwecie za akcję dywersyjną AK. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy uporządkowali miejsca pamięci tamtych wydarzeń.

Czytaj więcej… »

Osobowość Roku 2022

Opublikowano

Bardzo miło nam poinformować, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dębicy- Monika Skowron została nominowana przez Kapitułę Redakcji „Nowin” do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Wszelkie informacje dotyczące możliwości oddania swojego głosu dostępne są w linku poniżej:

https://nowiny24.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2022%2C1015613/?groupId=139611

Za wszystkie głosy z góry serdecznie dziękujemy !!!