Nasza misja

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy jest realnym sposobem na przeciwdziałanie problemowi marginalizacji oraz wykluczenia społecznego. Swoim uczestnikom pozwala odzyskać szacunek do siebie, poczucie własnej wartości i godności, zdobyć umiejętności zawodowe, które są najważniejszą wartością w procesie usamodzielniania się. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno rynku pracy, jak i społeczeństwa, jest naturalnym sprzymierzeńcem z jednej strony pomocy społecznej, ponieważ jego uczestnicy to przecież podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej, a jednym z podstawowych celów pomocy społecznej jest dążenie do usamodzielnienia się i reintegracji ze środowiskiem osób korzystających ze wsparcia i pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z drugiej strony Centrum jest sprzymierzeńcem Urzędu Pracy, gdyż przygotowuje jego najtrudniejszych klientów do funkcjonowania na rynku pracy. Ponadto Centrum Integracji Społecznej w Dębicy może stać się inkubatorem spółdzielni socjalnych, ponieważ grupa uczestników Centrum po przejściu całego programu ma szanse zyskać umiejętności, które pozwolą im zaistnieć oraz utrzymać się na rynku pracy w przyszłości.

Efekty działań prowadzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej:
1) usamodzielnianie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrożonych bądź podlegających zagrożeniu wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną w sposób maksymalnie trwały, których wyznacznikami będą:
– uzyskanie certyfikatu ukończenia CIS
– ukończenie kursów zawodowych
– podjęcie zatrudnienia
– samozatrudnienie
– podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
– zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
– podjęcie dalszej edukacji

2) stworzenie mechanizmów działających na poziomie lokalnym umożliwiających zatrudnienie a tym samych readaptację zawodową i integrację społeczną dla uczestników CIS-u

3) wyposażenie uczestników CIS-u w umiejętności wspomagające funkcjonowanie w społeczeństwie – zmiana postaw beneficjentów pomocy społecznej

4) nauka analizy istniejącego rynku pracy

5) rozwój oraz szerzenie założeń ekonomii społecznej

6) poprawa warunków materialnych uczestników CIS-u oraz ich rodzin (zasiłki reintegracyjne, zatrudnienie, samozatrudnienie, ekonomiczne usamodzielnienie się), co w konsekwencji spowoduje zaprzestanie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej

7) ograniczanie zachowań patologicznych i przestępczych

8) ponowne włączenie się uczestników Centrum Integracji Społecznej do pełnienia ról społecznych w lokalnym środowisku, a tym samym zmniejszenie pokoleniowego problemu, jakim jest wykluczenie społeczne.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy powstało, aby pomagać tym, którzy stracili nadzieję na „lepsze jutro”. Bez fachowego wsparcia specjalistów i ludzi dobrej woli nie są oni w stanie wyrwać się z „życiowego odrętwienia”. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przekłada się na pozytywne bezpośrednie efekty reintegrujące w stosunku do osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także na pośrednie działania wywołujące zmianę świadomościową w rodzinach uczestników, społeczności lokalnej, lokalnych instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz wśród lokalnych pracodawców i przedsiębiorców. Osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, mające problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu uczestnicząc w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przede wszystkim odzyskują poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły oraz świadomość kontroli nad własnym życiem. Uczestnictwo w zajęciach Centrum to dobry sposób na przygotowanie się do wejścia na otwarty rynek pracy, to możliwość nauczenia się pracy w grupie, opanowania i zaakceptowania zasad i reguł panujących w każdym miejscu pracy, nauczenia się, że każdy ma swoje miejsce, swoje zadania do wykonania a wszystko w warunkach atmosfery przyjaźni, szacunku i akceptacji drugiego człowieka wraz z jego mocnymi stronami, jak i słabościami. Działaniom Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przyświeca myśl że: „dając komuś samą tylko pomoc materialną, jedynie bezwarunkowe wsparcie, obrażamy jego godność i człowieczeństwo, uważając, że nie jest on w stanie zdobyć się na żaden wysiłek. Wymagając aktywności, zmuszając do działania, pozwalamy osobom wykluczonym odzyskać godność i wiarę w siebie