O Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało powołane jako samorządowy zakład budżetowy Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy nr XXIV/262/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego S-I.9420.5.8.2012.MW z dnia 16 listopada 2012 roku Centrum otrzymało status od dnia 01.01.2013 roku na okres 5 lat. Wojewoda Podkarpacki decyzją S-I.9420.4.11.2017.KW z dnia 08.12.2017 roku przedłużył status Centrum od dnia 02.01.2018 roku na okres kolejnych 5 lat.

Z dniem 1 września 2013 roku w drodze konkursu na stanowisko wyłoniony został Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Zatrudniona kadra w postaci: instruktorów zawodu oraz pracownika socjalnego, przy współpracy doradcy zawodowego, psychologa oraz terapeuty uzależnień przeprowadziła rekrutację uczestników do warsztatów zawodowych. Rekrutacja prowadzona była we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy.

W miesiącu październiku 2013 roku rozpoczęły pracę 3 warsztaty zawodowe w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, tj. warsztat usług opiekuńczych, warsztat usług gospodarczych oraz warsztat remontowo-budowlany. Każdy z nich liczy 8 uczestników, nad którymi czuwa instruktor zawodu.
Reintegracja zawodowa prowadzona w ramach warsztatów polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy realizuje ponadto program reintegracji społecznej, która ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych, poprzez pracę ze specjalistami, tj. psychologiem, terapeutą uzależnień oraz doradcą zawodowym.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy rozpoczęło działalność dzięki środkom finansowym uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego na pierwsze wyposażenie w wysokości 250.000 złotych oraz wsparcia ze strony Gminy Miasta Dębica w postaci dotacji w wysokości 63.000 złotych.