Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Oświadczenie o dostępności:

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.cisdebica.pl/

Nazwa podmiotu publicznego:

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

ul. Brzegowa 42,

39-200 Dębica

tel. 14 676 39 06

e-mail: cis.debica@gmail.com

Adres strony internetowej: http://www.cisdebica.pl/

Data publikacji strony internetowej:      2016-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji:            2020-06-11

Data ostatniego przeglądu deklaracji:   2024-03-27

Status:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka;
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu;
  • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
  • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
  • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab, Shift + Tab, Enter i strzałek kierunkowych);
  • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

·  możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),

• przejrzysty i czytelny układ materiałów,

• menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data-sporządzenia Deklaracji dostępności:

Deklarację sporządzono: 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.cisdebica.pl/, spełnia wymagania w 97,66%.

Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:

• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

• Osobą odpowiedzialną jest Pani Monika Skowron, adres poczty e-mail: cis.debica@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 676 39 06.

• Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

– sposób kontaktu.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

– osobisty w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy,

– kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14 676 39 06,

– kontakt korespondencyjny: Centrum Integracji Społecznej w Dębicy ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębicy,

– kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: cis.debica@gmail.com

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:https://bip.brpo.gov.pl/

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy mieści się w parterowym budynku. Dojście jest możliwe zarówno od ul. Brzegowej jaki i ul. Sportowej. Dojazd możliwy autobusem MPK nr 7 oraz nr 6 (autobus nr 7 przejeżdża ul. Piłsudskiego z przystankiem niedaleko ul. Brzegowej; natomiast autobus nr 6 przejeżdża ul. Sportową z przystankiem pod MOK).

Opis dostępności wejść do budynku:

Wejście do budynku Centrum Integracji Społecznej w Dębicy znajduje się od strony ulicy Sportowej. Dojazd i dostęp do budynku – chodnik utwardzony. Drzwi wejściowe otwierane za pomocą klamki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek parterowy nie posiada klatki schodowej oraz windy. Pomieszczenia w tym korytarz dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W Centrum Integracji Społecznej w Dębicy nie ma pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przy samym budynku Centrum Integracji Społecznej w Dębicy brak jest wydzielonego parkingu. Najbliższy parking – ogólnodostępny znajduje się przy ul. Brzegowej. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W Centrum Integracji Społecznej w Dębicy brak tłumacza polskiego języka migowego, bądź urządzenia elektronicznego z wykorzystaniem do tłumaczenia.

Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

– osobisty w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy,

– kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14 676 39 06,

– kontakt korespondencyjny: Centrum Integracji Społecznej w Dębicy ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębicy,

– kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: cis.debica@gmail.com

– Zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

– Jeżeli zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, nie jest możliwe w ww. terminie, Centrum Integracji Społecznej w Dębicy niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

– W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Centrum Integracji Społecznej w Dębicy niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, co nie zwalnia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

W sytuacji gdy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, nie zapewniło wnioskodawcy dostępności: w sposób i w ww. terminach lub, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych – wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynęły ww. terminy lub otrzymania zawiadomienia.