RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: mgr Agnieszka Gazda.

e-mail: inspektor.odo@onet.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powoływanego dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębica.
 1. Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności na podstawie: wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z wiążącą nas umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw można otrzymać bezpośrednio w toku realizacji spraw.
 1. Masz prawo do:
 2. uzyskania dostępu do swoich danych,
 3. zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie, których dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: inspektor.odo@onet.pl.
 1. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
 2. osobiście w siedzibie CIS,
 3. elektronicznie na adres: cis.debica@gmail.com
 4. listownie na adres: Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębica
 1. W przypadku uznania, że prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały przez nas naruszone można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).