Day: 3 czerwca 2024

Zmiana wysokości świadczenia integracyjnego

Opublikowano Zaaktualizowano

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z dnia 27 maja 2024 r. poz. 397)


Na podstawie art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 i 742) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2024 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 powołanej ustawy, przyznanego:


1) po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi:


a) 1662,00 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,


b) 1305,20 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;


2) do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi 979,10 zł.


W związku z powyższym wysokość świadczenia integracyjnego od dnia 01.06.2024 r. wynosi: 1994,40 zł.